گزارش تصویری صعود قله بند عیش

 

 

گزارش تصویری صعود قله بند عیش 

01

 

 

 

2

 

 

 

17

 

 

 

14

 

 

 

11

 

 

 

9

 

 

10

 

 

 

16

* متن کامل گزارش صعود در قسمت گزارش برنامه ها  در همین سایت