سفر تیم دوچرخه کوهستان به کویر مرنجاب ۲ و ۳ آبان

 

 

14

 

 

12

 

 

15

 

 

13

 

 

16

 

 

17