کارگروه دوچرخه کوهستان

برنامه کارگروه دوچرخه کوهستان

تیرماه ۹۵

رکاب زدن مسیر تهران تا سنندج

 

dsc_0340 small

dsc_0192 small